"(...) i nadadzą mu imię Immanuel, co sie wykłada: Bóg z nami." Ew. św. Mateusza 1,23      "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" Ew. św. Jana 10,27        "Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądżcie mężni, bądżcie mocni". Dzieje Apostolskie 16,13         "Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam." Ew. św. Marka 11,24         Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ew. św. Jana 3,16         "Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. "List do Rzymian 5,8
 
       MENU GŁÓWNE
      OSTATNIE VIDEO

Nie martwcie się i nie mówcie

Zapłodnienie i poczęcie»»»  INFORMACJE O NASZYCH SPOTKANIACH  «««


Kościół jest wspólnotą osób wierzących w to, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary oraz podstawową normę życia.

Wierzymy w Jednego Boga w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jesteśmy lokalną społecznością ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi i stali się Jego uczniami. Jesteśmy ludźmi w różnym wieku, wywodzącymi się z różnych środowisk i kręgów społecznych, studiujemy, uczymy się, pracujemy, ale łączy nas Jezus, który jest naszym Panem i Zbawicielem.

Naszym zadaniem jako chrześcijan jest głoszenie Ewangelii aż po krańce ziemi. To jest służba, do której zostaliśmy powołani.

II Kor.3,5-6 mówi: „nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia”. Nasza zdolność – moc i umiejętności, jakie pracują w nas, aby głosić Ewangelię, jest z Boga. To jest powód, dla którego powinniśmy być odważni w głoszeniu Ewangelii.

Naszym głównym powołaniem jest głoszenie Ewangelii i napełnianie ludzkich serc błogosławioną wieścią o zbawieniu w Chrystusie.

Nowonarodzenie nie polega tylko na tym, aby Bóg coś zrobił dla nas. To jest aktywna służba dla Pana, jesteśmy zdeterminowani głosić Ewangelię zawsze i wszędzie - TO JEST POWOŁANIE, Z KTÓRYM ODWAŻNIE SIĘ IDENTYFIKUJEMY

       SERCEM DO NIEBA
szablony
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej "Immanuel" w Szczecinie, Immanuel Szczecin, KChWE
#kontakt